Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – Yang Xiao Dong

  • Công bố thông tin

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Yang Xiao Dong
– Mã chứng khoán: TTZ
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 348.800 CP (tỷ lệ 4,98%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 351.800 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,03%
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 05/03/2018.