Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Công ty cổ phần Đầu tư Việt Tú

  • Công bố thông tin

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư Việt Tú- Mã chứng khoán: TTZ
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 416.600 CP (tỷ lệ 5,95%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 66.800 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 483.400 CP (tỷ lệ 6,91%)
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/02/2018.