Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

  • Công bố thông tin

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dưng và Công nghệ Tiến Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016
3. Lý do và mục đích:
* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
– Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2016
– Địa điểm tổ chức họp: Thông báo qua giấy mời tham dự đại hội
– Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông