Phạm Ngọc Duẩn không còn là cổ đông lớn

  • Công bố thông tin

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Duẩn- Mã chứng khoán: TTZ
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 364.300 CP (tỷ lệ 5,05%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 52.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 312.300 CP (tỷ lệ 4,33%)
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 23/03/2018.