Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – Nguyễn Thị Hương

  • Công bố thông tin

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hương
– Mã chứng khoán: TTZ
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 363.195 CP (tỷ lệ 4,8%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 22.800 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 385.995 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,1%
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 22/10/2018.