Thông báo Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 và ngày đăng ký cuối cùng

  • Công bố thông tin

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

Mã chứng khoán: TTZ.

Mã ISIN: VN000000TTZ1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2018.

Chi tiết trong File đính kèm

File File size Downloads
pdf Thông báo chốt danh sách VSD_signed 649 KB 35
pdf CBTT nghị quyết_signed 441 KB 33
pdf Nghị quyết_signed 521 KB 31