Nguyễn Thị Hương không còn là cổ đông lớn

  • Công bố thông tin

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hương
– Mã chứng khoán: TTZ
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 411.995 CP (tỷ lệ 5,44%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 55.500 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 356.495 CP (tỷ lệ 4,71%)
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 22/11/2018.