Hoàng Anh Quyết – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin – đã mua 21.300 CP

  • Công bố thông tin

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Anh Quyết
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
– Mã chứng khoán: TTZ
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 21.300 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.300 CP (tỷ lệ 0,28%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do đi công tác
– Ngày bắt đầu giao dịch: 28/11/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 28/11/2018.