Hoàng Anh Quyết – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin – đăng ký mua 478.700 CP

  • Công bố thông tin

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Anh Quyết
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
– Mã chứng khoán: TTZ
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.300 CP (tỷ lệ 0,28%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 478.700 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Gia tăng quyền sở hữu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/12/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/01/2019.