Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Trần Thị Lương

  • Công bố thông tin

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Lương
– Mã chứng khoán: TTZ
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 394.340 CP (tỷ lệ 5,21%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 66.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 460.340 CP (tỷ lệ 6,08%)
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/03/2019.