Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Nguyễn Thị Huế

  • Công bố thông tin

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Huế
– Mã chứng khoán: TTZ
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 417.611 CP (tỷ lệ 5,52%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 72.500 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 490.111 CP (tỷ lệ 6,47%)
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 14/03/2019.