Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán

  • Công bố thông tin

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
Mã chứng khoán: TTZ.
Mã ISIN: VN000000TTZ1
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2019

Chi tiết trong File đính kèm

File File size Downloads
pdf _Tb chốt ds (1)_signed 1 MB 103