Công ty TTZ Holdings gồm 4 Công ty con:

TTZ Manufacture

TTZ Power

TTZ Finances

TTZ Land

Các lĩnh vực tập chung

Sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD); vận tải đường bộ; vận tải đường thủy; thi công san lấp hạ tầng; kho bãi…

Dự kiến công ty tập trung vào sản xuất điện sử dụng năng lượng tái tạo (năng lượng sạch) Điện mặt trời, điện gió…

Đầu tư trực tiếp (mua cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá…), Tư vấn tài chính, tư vấn tái cấu trúc doang nhiệp, M&A…

Tổ hợp căn hộ, văn phòng, trung tâm thương mại; Biệt thự nghỉ dưỡng, trường học, bệnh viện.

CỔ ĐÔNG VÀ KHỐI QUẢN TRỊ

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.

HĐQT là tổ chức quản lý của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 01 (một Chủ tịch HĐQT, 04 (bốn) ủy viên HĐQT với nhiệm kỳ là 5 (năm năm. HĐQT nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

Số lượng thành viên BKS là 03 (ba) thành viên. Trong BKS phải có ít nhất 1 thành viên là người có chuyên môn về tài chính – kế toán. BKS là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Nhiệm kỳ là 5 năm do ĐHĐCĐ bầu.

Ban Giám đốc của công ty gồm có 01 (một Giám đốc và 03 (ba) Phó Giám đốc. Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

– Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

 

– Quản lý và điều hành các hoạt động, các công việc hàng ngày của Công ty thuộc thẩm quyền của Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

– Tuyển dụng và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;

– Quyết định mức lương, phụ cấp (nếu có đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;

– Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

– Công tác đào tạo, tuyển dụng, kỷ luật lao động:

+ Lập kế hoạch đào tạo, tuyển dụng và kỷ luật lao động theo kế hoạch sản xuất hàng năm và theo định hướng phát triển của Công ty.

+ Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

+ Tuyển dụng lao động theo yêu cầu sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn phát triển của Công ty.

– Công tác tổ chức, công tác cán bộ:

+ Tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, điều hành của bộ máy từ Công ty và các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền, chuẩn bị việc thành lập các hội đồng, ban, đoàn và tổ chức công tác.

+ Nghiên cứu xây dựng, đề xuất, phương án tổ chức sản xuất từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

+ Theo dõi, báo cáo thống kê và phân loại lao động và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện phân loại lao động.

+ Lập kế hoạch sử dụng nhân lực hàng năm.

– Công tác Lao động tiền lương và chính sách đối với người lao động:

+ Đề xuất, nghiên cứu chế độ tiền lương, chế độ tiền thưởng áp dụng trong Công ty phù hợp với chế độ chính sách của Công ty và của Nhà nước.

+ Thực hiện chế độ BHXH, Bảo hiểm y tế các chế độ khác về Bảo hiểm đối với người lao động.

– Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn.

– Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp.

– Thực hiện việc chi trả lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho CB CNV toàn Công ty.

– Phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả nguồn lực tài chính, tài sản của Công ty.

– Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo đúng chế độ kế toán. Bảo quản, lưu trữ, các chứng từ kế toán theo quy định. Phòng Dự án:

– Công tác Đầu tư dự án:

+ Xây dựng và trình duyệt định hướng chiến lược phát triển đầu tư, kế hoạch đầu tư ngắn hạn, dài hạn và kế hoạch đầu tư hàng tháng/quý/năm của Công ty.

+ Kiểm tra, trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt/thông qua định hướng chiến lược phát triển đầu tư, kế hoạch đầu tư ngắn hạn, dài hạn và kế hoạch đầu tư hàng tháng/quý/năm của các đơn vị trực thuộc Công ty.

+ Chủ trì tổng hợp báo cáo, phân tích đánh giá về công tác đầu tư, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và triển khai các dự án của Công ty, định kỳ hàng tháng/quý/năm theo quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

+ Quản lý, kiểm tra, theo dõi hoạt động đầu tư của Công ty, đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về lĩnh vực đầu tư.

+ Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án của Công ty theo quy định hiện hành của Nhà nước. – Công tác Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị:

+ Trên cơ sở kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị của Công ty được duyệt, chủ trì tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và trình phê duyệt các Dự án đầu tư mua sắm thiết bị của Công ty.

+ Phối hợp với các phòng chức năng của Công ty tổ chức thực hiện các dự án đầu tư mua sắm thiết bị sau khi được phê duyệt.

+ Thẩm định, trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt/thông qua các Dự án đầu tư mua sắm thiết bị của Công ty.

+ Phối hợp với các phòng chức năng quản lý việc thực hiện các gói thầu thiết bị.

+ Tham gia quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản…

– Giúp Giám đốc Công ty trong việc quản lý, điều hành công tác kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng của Công ty.

– Thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm đạt được các chỉ tiêu doanh số đề ra.

– Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối, khai thác, tìm kiếm khách hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng về thiết kế và thi công xây dựng.

– Đề xuất và triển khai các chương trình kinh doanh theo định hướng chiến lược của Công ty. – Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh.

– Đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

– Phối hợp với phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên phòng kinh doanh vật liệu xây dựng.

– Lên kế hoạch và làm các thủ tục điều động kho cảng.

– Chịu trách nhiệm làm đầu mối liên hệ với các đơn vị hữu quan: Chủ tầu, chủ hàng, đại lý, hải quan… trong hoạt động kinh doanh khai thác kho cảng.

– Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Công ty giao.

– Thực hiện trực tiếp thi công tại các công trường. Theo dõi, bám sát tiến độ thi công của các công trình đang thực hiện.

– Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc công ty về ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ áp dụng vào việc thi công các công trình.

– Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Công ty giao.

– Cung cấp dịch vụ và tư vấn về vận tải hàng hóa.

– Điều phối xe, cân đối nguồn xe đảm bảo yêu cầu của khách hàng.

– Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Công ty giao.

– Thực hiện bảo trì, sửa chữa, khắc phục nhanh chóng các sự cố, hỏng hóc các thiết bị, phương tiện của Công ty

– Chịu trách nhiệm công tác bảo trì, bảo dưỡng,

– Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Công ty giao.

Bạn đang tìm kiếm một đối tác tin cậy