HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Foreks

Đầu tư trực tiếp (mua cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá…), Tư vấn tài chính, tư vấn tái cấu trúc doang nhiệp, M&A…

Tính đến tháng 4/2018, hoạt động góp vốn, mua cổ phần đã đạt 2,263 tỷ USD, tăng 167% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 1,36 tỷ USD. quy mô dân số trẻ, tăng trưởng kinh tế ổn định và hoạt động cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước chính là điểm hấp dẫn nhất
Việt Nam đang đẩy mạnh cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước và việc nới room cho nhà đầu tư ngoại chính là điểm hấp dẫn nhà đầu tư trong hoạt động M&A

Kinh nghiệm và uy tín của thành viên hội đồng quản trị trên thị trường vốn quốc tế cùng sự am hiểu thị trường nội địa là nền tảng cho hoạt động M&A của Tiến Trung.