TTZ Công bố thành viên HĐQT năm 2018

  • Hoạt động Sự kiện

Với mong muốn củng cố và xây dựng lại TTZ theo mô hình hoạt động  mới. Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của TTX đã bầu ra HĐQT mới :