TTZ Tái cấu trúc, mở rộng hoạt động kinh doanh 2018

  • Hoạt động Sự kiện

 

–  Với mong muốn xây dựng Công ty Tiến Trung phát triển một cách toàn diện, bền vững trong các lĩnh vực khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng, vận tải.

–  Tìm kiếm cơ hội và chuyển đồi từng bước sang những ngành nghề mới có trình độ khoa học kỹ thuật cao, thị trường rộng lớn, ổn định.

–  Lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm thước đo cho sự tăng trưởng bền vững. Không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo lợi nhuận tăng dần hàng năm.

Sau 15 năm hoạt động, năm 2018, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung tái cấu trúc thành 4 công ty con:

  • TTZ Power
  • TTZ Manuafacture
  • TTZ Land
  • TTZ Finances.

Đây là hoạt động quan trọng nhằm chuyển đồi từng bước sang những ngành nghề mới có trình độ khoa học kỹ thuật cao, thị trường rộng lớn, ổn định hơn.

TTZ News